لیست نرم افزارهای اورجینال سامسونگ (Original Firmware samsung)

لیست نرم افزارهای اورجینال سامسونگ موجود در پکیج

(Original Firmware samsung)

1. Samsung ML-1640 V1.01.00.96

2. Samsung ML-1641 V1.01.00.96

3. Samsung ML-1660 V1.01.00.30

4. Samsung ML-1660 V1.01.00.34

5. Samsung ML-1660 V1.01.00.35

6. Samsung ML-1661 V1.01.00.35

7. Samsung ML-1665 V1.01.00.30

8. Samsung ML-1665 V1.01.00.34

9. Samsung ML-1665 V1.01.00.35

10. Samsung ML-1666 V1.01.00.35

11. Samsung ML-1667 V1.01.00.30

12. Samsung ML-1667 V1.01.00.34

13. Samsung ML-1667 V1.01.00.35

14. Samsung ML-1670 V1.01.00.04

15. Samsung ML-1670 V1.01.00.07

16. Samsung ML-1670 V1.01.00.11

17. Samsung ML-1671 V1.01.00.11

18. Samsung ML-1675 V1.01.00.04

19. Samsung ML-1675 V1.01.00.07

20. Samsung ML-1675 V1.01.00.11

21. Samsung ML-1676 V1.01.00.11

22. Samsung ML-1677 V1.01.00.04

23. Samsung ML-1677 V1.01.00.07

24. Samsung ML-1677 V1.01.00.11

25. Samsung ML-1860 V1.01.00.18

26. Samsung ML-1860 V1.01.00.19

27. Samsung ML-1860 V1.01.00.24

28. Samsung ML-1860 V1.01.00.28

29. Samsung ML-1861 V1.01.00.19

30. Samsung ML-1861 V1.01.00.25

31. Samsung ML-1865 V1.01.00.18

32. Samsung ML-1865 V1.01.00.19

33. Samsung ML-1865 V1.01.00.24

34. Samsung ML-1865 V1.01.00.28

35. Samsung ML-1865W V3.01.00.05

36. Samsung ML-1865W V3.01.00.06

37. Samsung ML-1866 V1.01.00.19

38. Samsung ML-1866 V1.01.00.25

— Samsung ML-1866W V3.07.01.03

39. Samsung ML-1867 V1.01.00.18

40. Samsung ML-1867 V1.01.00.19

41. Samsung ML-1867 V1.01.00.24

42. Samsung ML-1867 V1.01.00.28

43. Samsung ML-1910 V1.01.00.77

44. Samsung ML-1910 V1.01.00.83

45. Samsung ML-1910 V1.01.00.86

46. Samsung ML-1915 V1.01.00.83

47. Samsung ML-2160 V1.01.01.05

48. Samsung ML-2160 V1.01.01.08

49. Samsung ML-2160W V1.00.01.13

50. Samsung ML-2164 V1.01.01.12

51. Samsung ML-2165 V1.01.01.05

52. Samsung ML-2165 V1.01.01.08

53. Samsung ML-2165W V1.00.01.13

54. Samsung ML-2167 V1.01.01.05

55. Samsung ML-2167 V1.01.01.08

56. Samsung ML-2168 V1.01.01.05

57. Samsung ML-2168 V1.01.01.08

58. Samsung ML-2240 V1.01.00.83

59. Samsung ML-2240 V1.01.00.96

60. Samsung ML-2245 V1.01.00.84

61. Samsung ML-2520 V1.01.00.54

62. Samsung ML-2520 V1.01.00.83

63. Samsung ML-2520 V1.01.00.84

64. Samsung ML-2520 V1.01.00.85

65. Samsung ML-2520 V1.01.00.86

61. Samsung ML-2525 V1.01.00.54

62. Samsung ML-2525 V1.01.00.83

63. Samsung ML-2525 V1.01.00.84

64. Samsung ML-2525 V1.01.00.85

65. Samsung ML-2525 V1.01.00.86

66. Samsung ML-2540 V1.01.00.22

67. Samsung ML-2580 V1.01.00.83

68. Samsung ML-2580 V1.01.00.88

69. Samsung ML-2850D V1.03.00.47

70.  Samsung ML-2851ND V1.03.00.47

71. Samsung ML-2950 V3.00.01.11

72. Samsung ML-3310D V2.00.01.25

73. Samsung ML-3310ND V2.00.01.36

74. Samsung ML-3710D V2.00.01.29

75. Samsung ML-3710D V2.00.01.35

76. Samsung ML-3710ND V2.00.01.36

77.  Samsung ML-3710ND V2.00.01.36

78. Samsung SCX-3200/3205/3207 V3.00.01.08

79. Samsung SCX-3200/3205/3207  V3.00.01.09

80. Samsung SCX-3200/3205/3207  V3.00.01.10

81. Samsung SCX-3200/3205/3207  V3.00.01.13

82. Samsung SCX-3205W V3.04.01.01

83. Samsung SCX-3205W V3.04.01.03

84. Samsung SCX-3400/3405 V3.00.01.10

85. Samsung SCX-3400/3405 V3.00.01.11

86. Samsung SCX-3400/3405 V3.00.01.12

87. Samsung SCX-3400/3405 V3.00.01.18

88. Samsung SCX-3400F/3405F V3.00.01.10

89. Samsung SCX-3400F/3405F V3.00.01.11

90. Samsung SCX-3400F/3405F V3.00.01.12

— Samsung SCX-3400F/3405F V3.00.01.19

91. Samsung SCX-3400FW/3405FW V3.00.01.10

92. Samsung SCX-3400FW/3405FW V3.00.01.11

93. Samsung SCX-3400FW/3405FW V3.00.01.13

94. Samsung SCX-3400FW/3405FW V3.00.01.17

95. Samsung SCX-3400FW/3405FW V3.00.01.18

96. Samsung SCX-3400W/3405W V3.00.01.10

97. Samsung SCX-3400W/3405W V3.00.01.13

98. Samsung SCX-3400W/3405W V3.00.01.17

99. Samsung SCX-4200 V13

100. Samsung SCX-4200 V15

101. Samsung SCX-4300 V1.21

102. Samsung SCX-4300 V1.22

103. Samsung SCX-4300 V1.23

104. Samsung SCX-4600 V2.01.00.93

105. Samsung SCX-4600 V2.01.00.99

106. Samsung SCX-4600 V2.01.01.01

107. Samsung SCX-4600 V2.01.01.02

108. Samsung SCX-4623F V2.01.00.98

109. Samsung SCX-4623FN V2.01.00.96

110. Samsung SCX-4623FN V2.01.01.00

111. Samsung SCX-4650FN V3.00.01.07

112. Samsung SCX-4650N V3.00.01.07

113. Samsung SCX-4650N V3.00.01.14

114. Samsung SCX-4725FN V18

115. Samsung SCX-4728FD V3.00.01.07

116. Samsung SCX-4729FD V3.00.01.18

116. Samsung SCX-4833FD V2.00.01.10

117. Samsung SCX-4833FD V2.00.01.15

118. Samsung SCX-4833FD V2.00.01.20

119. Samsung SCX-4833FD V2.00.01.26

120. Samsung SCX-4833FD V2.00.01.29

121. Samsung SCX-4833FR V2.00.01.09

122. Samsung SCX-4833FR V2.00.01.12

123. Samsung SCX-4833FR V2.00.01.14

124. Samsung SCX-4833FR V2.00.01.22

125. Samsung SCX-4729FW V3.00.01.18

126. Samsung CLP-360, CLP-365 V3.00.01.15

127. Samsung CLP-360W, CLP-365W V3.00.01.16

128. Samsung CLP415NW_V4.00.01.41

129. Samsung CLP415N_V4.00.01.41

130. Samsung SL-M2820ND V3.00.01.13

131. Samsung SCX4833FD_V2.00.01.15

132. Samsung SCX-4300_V1.23

133. Samsung ML-2571N_V1.05.04.34

134. Samsung ML-3310ND-V36.bat

135. Samsung CLP300_V1.00.12.35.02

136. Samsung b285ND_1011444

137. SAMSUNG ML-1640_V1.01.00.96

138. SAMSUNG ML-1661_V1.01.00.35

139. SAMSUNG ML-1665_V1.01.00.30

140. SAMSUNG ML-1910_V1.01.00.77

141. SAMSUNG ML-1910_V1.01.00.83

142. SAMSUNG ML-2240_V1.01.00.96

143. SAMSUNG ML-2240_V1010083

144. SAMSUNG ML-2245_V1010084

145. SAMSUNG ML-2520_V1.01.00.54

146. SAMSUNG ML-2520_V1.01.00.84

147. SAMSUNG ML-2520_V1.01.00.86

148. SAMSUNG ML-2580_V1.01.00.88

149. Samsung ML-2851ND_V1.03.00.47

150. Samsung 1861_1866_original_v19

151. Samsung BT310_V1.00.11.62

152. Samsung BT310N_V1.00.11.62

153. Samsung BT3180FN_V1.00.01.35

154. Samsung BT320_V1.00.01.34

155. Samsung BT320N_V1.00.01.34

156. Samsung CLP310_V1.00.01.18

157. Samsung CLP-310_V1.00.01.23

158. Samsung CLP310_V1.00.11.54

159. Samsung CLP310_V1.00.11.66

160. Samsung CLP310_V1.00.11.67

161. Samsung CLP310N_V1.00.11.54

162. Samsung CLP310WK_V1.00.01.57

163. Samsung CLP-32x_V1.00.01.43_orig

164. Samsung CLP350N_V1.00.01.62.01

165. Samsung CLX_3180_V1.00.01.35

166. Samsung CLX2160N_V1.02.00.28

167. Samsung CLX3170_V1.00.01.58

168. Samsung CLX-3175FN_V1.00.01.64

169. Samsung CLX-3180_V1.00.01.43

170. SAMSUNG ML-1660_V1.01.00.34

171. SAMSUNG ML-1660_V1.01.00.35

172. SAMSUNG ML-1670_V1.01.00.04

173. SAMSUNG ML-1670_V1.01.00.07

174. SAMSUNG ML-1860_V1.01.00.18

175. SAMSUNG ML-1860_V1.01.00.19

176. SAMSUNG ML-1860_V1.01.00.24

177. SAMSUNG ML-1860_V1.03.00.25

178. SAMSUNG ML-1865W_V3.00.01.05

179. SAMSUNG ML-1865W_V3.00.01.06

180. SAMSUNG ML-2160_V1.01.01.05

181. SAMSUNG ML-2165W_V3.00.01.06

182. SAMSUNG ML-2165W_V3.00.01.10

183. SAMSUNG ML-2525_V1.01.00.83

184. SAMSUNG ML-2540_V1.01.00.18

185. SAMSUNG ML-2580_V1.01.00.83

186. Samsung ML-2950ND_v3.00.01.06

187. Samsung ML-2955ND-V3.00.01.09

188. Samsung ML3310D_V2.00.01.25

189. Samsung ML3310ND_V2.00.01.36

190. Samsung ML3710D_V2.00.01.29

191. Samsung ML3710D_V2.00.01.35

192. Samsung ML3710ND_V2.00.01.32

193. Samsung ML3710ND_V2.00.01.36

194. Samsung SCX3200_V3.00.01.08

195. Samsung SCX3200_V3.00.01.09

196. Samsung SCX3200_V3.00.01.10

197. Samsung SCX3400_V3.00.01.12

198. Samsung SCX-3405_V3.00.01.11

199. Samsung SCX3405F_V12??

200. Samsung SCX-3405F_V3.00.01.10

201. Samsung SCX-3405FW_V13

202. Samsung SCX-3405FW_V3.00.01.10

203. Samsung SCX-3405FW_V3.00.01.11

204. Samsung SCX3405W_V13??

205. Samsung SCX-3405W_V3.00.01.10

206. Samsung SCX4200XAA_V1.15_romdl

207. Samsung SCX4200XAA_V1[1].13_romdl

208. Samsung SCX4300_V1.21_Fact_romdl

209. Samsung SCX4300_V1.22_Fact_romdl

210. Samsung SCX4600_V2.01.00.93

211. Samsung SCX4600_V2.01.00.98

212. Samsung SCX4600_V2.01.00.99

213. Samsung SCX4600_V2.01.01.01

214. Samsung SCX4623FN_V2.01.00.96

215. Samsung SCX4623FN_V2.01.01.00

216. Samsung SCX4725FNXRX_V1.18_smd

217. Samsung SCX-4728FD_V3.00.01.07

218. Samsung SCX472x_V3.00.01.12

219. Samsung SCX4824_V1.01.00.44

220. Samsung SCX4824_V1.01.00.45

221. Samsung SCX4824_V1.01.00.47

222. Samsung SCX4824_V1.01.94.36

223. Samsung SCX4828_V1.01.00.31

224. Samsung SCX4833FD_V2.00.01.10

225. Samsung SCX4833FD_V2.00.01.20_rom

226. Samsung SCX4833FR_V2.00.01.09

227. Samsung SCX4833FR_V2.00.01.12

228. Samsung SCX4x28_V1.01.00.41

229. Samsung SCX5637FR_V2.00.01.18

230. Samsung CLP300_V1.00.12.35.020

231. Samsung CLX3160FN_V1.01.01.22


XEROX

1.  Xerox Phaser 3250 V1.70.02.41

2. Xerox WorkCentre 3220 V95

3. Xerox WorkCentre 3220 V99

4. Xerox WorkCentre 3210 V95

5. Xerox WorkCentre 3210 V99

6. Xerox Phaser 3155 V1.50.00.46

7. Xerox Phaser 3140 V1.50.00.73

8. Xerox WorkCentre 3119 V4.03

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات